T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Grond kopen

INTERESSE IN EEN BOUWKAVEL?

Wat zijn de grondprijzen

De grondprijzen bedragen per 1 januari 2017:

  • Sterlocatie (kavel 9)                                                                242 euro
  • Percelen langs de Noord-zuid as (kavel 2 en 3)                169 euro
  • Kavels 1, 4, 5, 6, 7 en 8                                                           157 euro

Deze prijzen zijn per vierkante meter en exclusief BTW. De grondprijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Tussentijdse prijsaanpassing is incidenteel mogelijk.

Welke bedrijven komen in aanmerking voor vestiging?
Vanwege het regionaal karakter van het bedrijvenpark wordt als eerste gekeken naar de gevraagde oppervlakte in combinatie met de hindercategorie die op het bedrijf van toepassing is. Bedrijven in een lagere milieucategorie (1,2) en een beperkte grondbehoefte (2.000-3.000 m2) komen minder makkelijk in aanmerking voor grond dan bedrijven in een hogere milieucategorie (3,4) en met een oppervlakte van 5.000-10.000 m2. Dit heeft te maken met het feit dat de strook met kleine percelen inmiddels is uitverkocht. De inrichting van het park is verder zodanig dat bedrijven met een behoefte aan een grotere perceeloppervlakte, circa 5.000-10.000 m2, de voorkeur verdienen. Daar komt bij dat de provincie aanstuurt op vestiging van bedrijven in de zwaardere milieucategorieën (3 en 4). Immers, bedrijven in milieucategorie 1 en 2 (vaak tevens bedrijven met een beperkte ruimteclaim) kunnen in principe gewoon aan de rand van een woonwijk worden gesitueerd. Naast oppervlakte en hindercategorie spelen ook werkgelegenheid en lokale/regionale gebondenheid een rol bij de toelating.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen uit het bestemmingsplan?
• Industriële- en handelsactiviteiten in de milieucategorie 2 t/m 4.
• Minimaal kaveloppervlakte van 2.000 m2
• Bebouwingspercentage van min. 50% en max. 70%, met vrijstelling tot 80%.
• Max. bouwhoogte: binnen de zone langs de A59 max. 12m (sterlocatie: max. 15m met vrijstelling tot 20m) en overige locaties max. 10,5 m.
• Geen bedrijfswoningen

Welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de bebouwing?
Er worden vier zones onderscheiden met betrekking tot de bedrijfsbebouwing en de inrichting van de bedrijfskavels. Met name de locaties aan de A59 en de Abt van Engelenlaan vereisen kwalitatief hoogwaardige bedrijfsbebouwing en inrichting. Buitenopslag van goederen of anderszins is op die locaties niet toegestaan. De kwaliteitseisen worden in detail beschreven in het beeldkwaliteitplan.

Welke procedure moet worden gevolgd?
Voor nieuwe bedrijfsvestigingen op Het Hoog is een commissie in het leven geroepen, de Commissie Nieuwe Vestigingen Het Hoog. Deze commissie zorgt niet alleen voor de selectie van de kandidaten maar is ook bevoegd om de welstandsbeoordeling van de schetsplannen uit te voeren. Naast Welstand zijn een stedenbouwkundige en de accountmanager van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant in deze commissie vertegenwoordigd. De gemeente kent zowel een bestuurlijke als ambtelijke vertegenwoordiging. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in vestiging op Het Hoog, doen er goed aan de informatie van het ondernemersloket te raadplegen en contact op te nemen met de accountmanager EZ van de gemeente Heusden, Ester van Wendel de Joode.

Bijzondere verkoopvoorwaarden?
• Verplichting tot zelfgebruik en verbod op doorverkoop van de grond gedurende de eerste vijf jaren
• Verplicht lidmaatschap Vereniging van eigenaren
• Verplichte deelname aan basispakket parkmanagement
• Verplichte aanvraag bouwvergunning binnen 3 maanden na de akte van levering
• Verplichting tot bouw binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning

Contactpersoon bij gemeente Heusden is mevrouw Ester van Wendel de Joode. Zie ook www.heusden.nl.

Klik hier voor een actuele plattegrond van het bedrijvenpark.