T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SOLARIS PARKMANAGEMENT BV

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en Solaris Parkmanagement BV en gelden tevens voor eventuele uit de opdracht voortvloeiende aanvullende- en/of vervolgopdrachten.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet of niet meer voldoet aan de (alsdan) vigerende wet- en regelgeving, wordt deze bepaling (geacht te zijn) aangepast zodanig dat deze bepaling wel voldoet aan de (alsdan) vigerende wet- en regelgeving. Dit laat de rechtskracht van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 2: De opdracht

 1. Een offerte van Solaris Parkmanagement BV is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot de offertedatum aan Solaris Parkmanagement BV is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Solaris Parkmanagement BV is verstrekt. Solaris Parkmanagement BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever versterkte informatie en het gebruik daarvan.
 2. De opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en Solaris Parkmanagement BV toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
 3. Opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Solaris Parkmanagement BV en worden uitsluitend geacht aanvaard te zijn door Solaris Parkmanagement BV, ook indien het de uitdrukkelijke danwel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is de opdracht door één of meerdere bepaalde personen te laten uitvoeren. Solaris Parkmanagement BV bepaalt welke persoon cq personen de opdracht uitvoert. Solaris Parkmanagement BV heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen dan wel om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 3: De uitvoering

 1. De overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Solaris Parkmanagement BV wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden van Solaris Parkmanagement BV geen rechten ontlenen. De opdrachtgever dient Solaris Parkmanagement BV te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden, direct of indirect, door de werkzaamheden die Solaris Parkmanagement BV ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht. Opdrachtgever zal Solaris Parkmanagement BV en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, in verband met de door Solaris Parkmanagement BV en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.
 2. Solaris Parkmanagement BV zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en zich ten volle inspannen om het door de opdrachtgever beoogde resultaat te behalen. Evenwel wordt nadrukkelijk niet gegarandeerd dat dit beoogde resultaat ook wordt bereikt.
 3. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten en/of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Solaris Parkmanagement BV en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.
 5. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Solaris Parkmanagement BV wordt gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Solaris Parkmanagement BV het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Het volledig, correct en tijdig aanleveren van de benodigde informatie komt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 4: Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

 1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.
 2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van de (inhoud van de) opdracht de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van de (inhoud van de) opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Solaris Parkmanagement BV het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

Artikel 5: Duur en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor een bepaalde duur en zal alsdan van rechtswege eindigen dan wel wordt de opdracht aangegaan voor een te behalen resultaat en zal alsdan eindigen wanneer het overeengekomen resultaat is bereikt.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene omstandigheden en factoren. Solaris Parkmanagement BV zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt.
 3. Solaris Parkmanagement BV heeft het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voor zover zij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden. Ieder de partijen is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement is ingediend, surseance van betaling is aangevraagd, liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Solaris Parkmanagement BV is in geval van ontbinding tegenover de opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
 4. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Solaris Parkmanagement BV tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

Artikel 6: Tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Solaris Parkmanagement BV is bevoegd de prijzen en tarieven jaarlijks, per 1 januari, te indexeren.

Artikel 7: Betaling

 1. Opdrachtgever dient alle facturen van Solaris Parkmanagement, zonder opschorting of verrekening, steeds uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 2. Bij niet tijdige betaling heeft Solaris Parkmanagement BV het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van de opschorting.
 3. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim en zal alsdan tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.
 4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zal Solaris Parkmanagement BV gerechtigd zijn haar vordering ter incassering uit handen te geven. Alsdan is opdrachtgever tevens de kosten van invordering, zowel in- als buiten rechte, verschuldigd, welke tenminste zullen bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom. Voorts is opdrachtgever verplicht de werkelijk gemaakte juridische kosten bij een procedure te vergoeden als deze de toe te wijzen proceskostenveroordeling overschrijden.
 5. Solaris Parkmanagement BV heeft het recht alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Solaris Parkmanagement BV het risico bestaat dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet-tijdig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 8: Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, welke aansprakelijkheid van Solaris Parkmanagement BV met zich meebrengt, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de hoogte van het bedrag dat Solaris Parkmanagement BV voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever, met een maximum van € 10.000,-. Indien het een opdracht van duur betreft, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Solaris Parkmanagement BV in het kader van de opdracht in de laatste 3 maanden voor het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
 2. Solaris Parkmanagement BV en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruikt van de materialen en/of resultaten van de werkzaamheden. Solaris Parkmanagement BV is evenmin aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet of niet tijdig presteren of niet deugdelijk presteren door Solaris Parkmanagement.
 3. De aansprakelijkheid van Solaris Parkmanagement BV ontstaat slechts indien opdrachtgever Solaris Parkmanagement BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Solaris Parkmanagement BV ook na die termijn in de nakoming van haar verplichting tekort blijft schieten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Solaris Parkmanagement BV meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Solaris Parkmanagement BV vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de schade.
 4. Medewerkers van Solaris Parkmanagement BV hebben het recht namens opdrachtgever te handelen en te communiceren en worden door opdrachtgever gevrijwaard van persoonlijke aansprakelijkheden.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten

 1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven en zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is en blijft Solaris Parkmanagement BV volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op de in het kader van de opdracht geleverde producten. Solaris Parkmanagement BV verleent opdrachtgever het recht om de in het kader van de opdracht geleverde producten uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solaris Parkmanagement BV is het opdrachtgever niet toegestaan inzage te geven in de in het kader van de opdracht geleverde producten, dan wel deze openbaar te maken of te doen gebruiken voor reclame- of wervingsdoeleinden.

Artikel 10. Gebruik van persoonsgegevens

 1. Solaris Parkmanagement BV zal in het kader van de dienst(en) die zij aan de opdrachtgever levert niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor een goede levering van de diensten.
 2. Solaris Parkmanagement BV verwerkt persoons- en verkeersgegevens onder andere voor:
 • kredietwaardigheidsonderzoek;
 • marktonderzoek, verkoopactiviteiten en (direct) marketing ten behoeve van de werkzaamheden en / of diensten van Solaris Parkmanagement BV en / of andere aan Solaris Parkmanagement BV gelieerde ondernemingen, mits de opdrachtgever daartoe zijn toestemming heeft gegeven;
 • facturatie;
 • verkeersbeheer;
 • indien de aanvrager bezwaar heeft tegen het voormeld gebruik van persoonsgegevens, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Solaris Parkmanagement BV kenbaar maken.
 1. Solaris Parkmanagement BV zal de wettelijke verplichtingen omtrent persoonsgegevens naleven.
 2. Voor het verder verwerken van de persoonsgegevens en de procedure rondom datalekken verwijzen wij naar de gesloten ‘Verwerkersovereenkomst’.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle geschillen tussen Solaris Parkmanagement BV en opdrachtgever, welke voorvloeien uit opdrachten of overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing, waarbij ter keuze van Solaris Parkmanagement BV de rechtbank ’s-Hertogenbosch, dan wel een ander door haar aan te wijzen Rechtbank, bevoegd zal zijn van het geschil kennis te nemen.

Artikel 12: Slotbepaling

 1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht is gepresteerd, wordt in geval van beëindiging bij overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zijn.